Theo Ngày
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------- --------------------------
Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40
(Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020)
Ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

07:30 Hội ý tuần GĐ Hoàng Trung Ban Giám đốc; VPS; lãnh đạo các phòng, TT.CNTT&TT Phòng GĐ
13:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Hoàng Mến
14:00 Làm việc với Ban Giám hiệu Đại học Y dược Cần Thơ về Đề án phát triển ĐH thông minh PGĐ Thế Dũng Đại học Y dược

08:00 dự HN trực tuyến sơ kết công tác ngành thông tin và truyền thông 9 tháng đầu năm 2020 GĐ Hoàng Trung Ban Giám đốc; VPS; lãnh đạo các phòng, TT.CNTT&TT HT Sở
13:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Hoàng Mến

07:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Hoàng Mến
08:00 dự HN giao ban QLNN về lĩnh vực Viễn thông với các Sở TTTT thông KV miền Trung và miền Nam năm 2020 PGĐ Thế Dũng PGĐ Thế Dũng, P.BCVT HT Sở
13:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Hoàng Mến

07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
08:00 Họp nghiệm thu đặt hàng tháng 8 với Đài PTTH GĐ Hoàng Trung GĐ Hoàng Trung; PGĐ Hoàng Mến; VPS và P.TTBCXB Phòng GĐ
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Hoàng Mến
13:30 dự Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2020 GĐ Hoàng Trung HT quận ủy Bình Thủy

07:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
07:30 Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ tp GĐ Hoàng Trung, PGĐ Hoàng Mến HT các ban xây dựng Đảng
08:00 Dự HN tổng kết 05 năm thực hiện QĐ 281 của TTg CP, KN ngày khuyến học VN 02/10 và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 PGĐ Thanh Bình Ks TTC Cần Thơ
13:00 Làm việc tại cơ quan GĐ Hoàng Trung
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thế Dũng
13:00 Làm việc tại cơ quan PGĐ Thanh Bình
13:30 Dự HN Ban chấp hành Đảng bộ tp lần thứ 2 PGĐ Hoàng Mến VP Thành ủy